หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ้าหล๋บ
อักษรล้านนา
ผ้าห฿ลฯบ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าหลบ]
ความหมาย

น.ผ้าปูที่นอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าหล๋บ (ผ้าห฿ลฯบ)