หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ่อหื้อไคว่
อักษรล้านนา
ผํอฯหื้ไฅ่วฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่อหื้อไฅว่]
ความหมาย

ว.จงดูให้ทั่ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อหื้อไคว่ (ผํอฯหื้ไฅ่วฯ)