หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผาบ
อักษรล้านนา
ผาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ผาบ]
ความหมาย

ก.ปราบ,ทำให้อยู่ในอำนาจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาบ (ผาปฯ)