หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผานใจ๋
อักษรล้านนา
ผานฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ผานใจ]
ความหมาย

ก.ทุกข์ใจ,เดือดร้อนใจ,ไม่สบายใจ,เป็นทุกข์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผานใจ๋ (ผานฯไจ)