หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผาชญ์
อักษรล้านนา
ผาช์ญฯ,ระฯบาฯช์ญฯ
เทียบอักษรไทย
[ผาชญ์,ปราชญ์]
ความหมาย

น.ปราชญ์ - ผู้รู้,ผู้ฉลาด; เกิดจากการออกเสียงของ ปร (![) เป็น ผ(z) ตามอักขรวิธีของอักษรล้านนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาชญ์ (ผาช์ญฯ,ระฯบาฯช์ญฯ)