หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋านอี้
อักษรล้านนา
ปานฯอี้
เทียบอักษรไทย
[ปานอี้]
ความหมาย

ดู...ป่านอี้

ออกเสียงล้านนา
ป่านอี้
อักษรล้านนา
ป่านฯอี้
เทียบอักษรไทย
[ป่านอี้]
ความหมาย

น.ขนาดนี้,เท่านี้,เดี๋ยวนี้,เวลานี้; ปั๋นอี้,ป๋านอี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋านอี้ (ปานฯอี้)