หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋อ
อักษรล้านนา
ปํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ปอ]
ความหมาย

น๑.ปอ - ชื่อไม้ยืนต้น และไม้ล้มลุกหลายชนิดที่ใช้เปลือกทำปอ น๒.เส้นเชือกที่ทำจากเปลือกไม้บางชนิด เรียกเจื้อกป๋อ - เชือกปอ เช่น เชือกปอที่ใช้ทำกระสอบ เป็นต้น น๓.แมลงชนิดหนึ่ง ตัวยาวประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร ตัวสีน้ำตาลอ่อน ปีกสีส้มจุดแดง อาศัยใบอ่อนหรือผลของต้นปอขาวหรือปอบ้าน กินลูกปอเป็นอาหารเรียก แมงป๋อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋อ (ปํอฯ)