หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋กหง๋กหัว
อักษรล้านนา
ป฿กฯห฿งฯกห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ปกหงกหัว]
ความหมาย

ก.ผงกหัวขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กหง๋กหัว (ป฿กฯห฿งฯกห฿วฯ)