หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้ายแป๊ข้าเสิ๋ก
อักษรล้านนา
พ่ายฯแพ้ข้าเสิกฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่ายแพ้ข้าเสิก็]
ความหมาย

ก.พ่ายแพ้ในการทำศึกสงคราม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้ายแป๊ข้าเสิ๋ก (พ่ายฯแพ้ข้าเสิกฯ)