หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปู๋สาด
อักษรล้านนา
ปูสาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปูสาด]
ความหมาย

ก.ปูเสื่อ; เจื๋อสาด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋สาด (ปูสาดฯ)