หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปืดหนังสือ
อักษรล้านนา
ปืดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปืดหนังสือ]
ความหมาย

ก.เปิดหนังสือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปืดหนังสือ (ปืดฯ)