หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปึ๋
อักษรล้านนา
ปึ
เทียบอักษรไทย
[ปึ]
ความหมาย

ก.เปิดโดยเร็วอย่างเปิดผ้าห่ม โดยปริยายหมายถึงการที่เผ่นไปอย่างรวดเร็ว ถ้าเปิดอย่างไม่รีบเร่งใช้ ปืด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปึ๋ (ปึ)