หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากหนั๋ก
อักษรล้านนา
ปากฯหันฯก
เทียบอักษรไทย
[ปากหนัก]
ความหมาย

ก.พูดน้อย,ไม่ชอบพูด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากหนั๋ก (ปากฯหันฯก)