หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั๋น
อักษรล้านนา
ปันฯ
เทียบอักษรไทย
[ปัน]
ความหมาย

ก.ให้,เอาให้,แบ่งให้; หื้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋น (ปันฯ)