หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั้นน้ำเป๋นตั๋ว
อักษรล้านนา
ปั้นฯนาฯเปนฯต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ปั้นน้ำเปนตัว]
ความหมาย

ก.ปั้นน้ำเป็นตัว - ปั้นเรื่องขึ้นมา,สร้างเรื่องเท็จให้เป็นเรื่องจริง,โกหก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั้นน้ำเป๋นตั๋ว (ปั้นฯนาฯเปนฯต฿วฯ)