หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ้านมุงคา
อักษรล้านนา
บ้าฯนฯมุงฅา
เทียบอักษรไทย
[บ้านมุงฅา]
ความหมาย

น.เรือนทีมุงหลังคาด้วยตับของหญ้าคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้านมุงคา (บ้าฯนฯมุงฅา)