หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่แกว่น
อักษรล้านนา
บแก่วฯร
เทียบอักษรไทย
[บ่แกว่น]
ความหมาย

ก.ไม่ชำนาญ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่แกว่น (บแก่วฯร)