หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำฮั่วลั้งๆ
อักษรล้านนา
นาฯร่฿วฯลั้ๆงฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำรั่วลั้งๆ]
ความหมาย

ว.ลักษณะของน้ำที่รั่วไหลลงมากๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำฮั่วลั้งๆ (นาฯร่฿วฯลั้ๆงฯ)