หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำต๋าย้อยโซะๆ
อักษรล้านนา
นาฯตาย้อฯยฯโซะๆ
เทียบอักษรไทย
[น้ำตาย้อยโซะๆ]
ความหมาย

ก.น้ำตาไหลพราก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำต๋าย้อยโซะๆ (นาฯตาย้อฯยฯโซะๆ)