หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำคือ
อักษรล้านนา
นาฯฅื
เทียบอักษรไทย
[น้ำฅือ]
ความหมาย

น.น้ำในคู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำคือ (นาฯฅื)