หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นุ
อักษรล้านนา
นุ
เทียบอักษรไทย
[นุ]
ความหมาย

ก.เข้าใกล้,ชิด,แนบ,พิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นุ (นุ)