หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถั๋ดนั้น/ถั๋ดแต่นั้น
อักษรล้านนา
ถัดฯนั้/ถัดฯแต่นั้
เทียบอักษรไทย
[ถัดนั้น/ถัดแต่นั้น]
ความหมาย

ว.ถัดไป,ลำดับต่อไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถั๋ดนั้น/ถั๋ดแต่นั้น (ถัดฯนั้/ถัดฯแต่นั้)