หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถะเลิ้น
อักษรล้านนา
ถเลิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ถะเลิ้น]
ความหมาย

ว.ขั้น,ลาดชัน,ระดับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถะเลิ้น (ถเลิ้นฯ)