หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถอย
อักษรล้านนา
ถอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ถอย]
ความหมาย

ก.ขยับหรือเคลื่อนที่ไปข้างหลัง, ต่ำหรือลดลงกว่าเดิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอย (ถอฯยฯ)