หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋กต่าเปิ้น
อักษรล้านนา
ต฿กฯต่าเพิ่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ตกต่าเพิ่น]
ความหมาย

ก.ถึงทีเขา,ถึงคราวของเขา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กต่าเปิ้น (ต฿กฯต่าเพิ่นฯ)