หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊หลวงไค่สิ๋กข์
อักษรล้านนา
ทุหลฯวฯงไระฯค่สิก์ขฯ
เทียบอักษรไทย
[ทุหลวงไคร่สิกข์]
ความหมาย

น.เจ้าอาวาสวัดอยากลาสิกขา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊หลวงไค่สิ๋กข์ (ทุหลฯวฯงไระฯค่สิก์ขฯ)