หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั๊ดกั๋น
อักษรล้านนา
ทัดฯกันฯ
เทียบอักษรไทย
[ทัดกัน]
ความหมาย

ว.ตรงกัน,มีความเห็นตรงกัน,สามัคคีกัน,เห็นพ้องกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๊ดกั๋น (ทัดฯกันฯ)