หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ด๋ะปาก
อักษรล้านนา
ดะปากฯ
เทียบอักษรไทย
[ดะปาก]
ความหมาย

ก.กระเดาะปาก - ทำเสียงจึ๊กจั๊ก เพราะพอใจหรือไม่พอใจ เป็นต้น; แด๋ะปาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด๋ะปาก (ดะปากฯ)