หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดาของกิ๋น
อักษรล้านนา
ดาขอฯงกินฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาของกิน]
ความหมาย

ก.จัดเตรียมสำรับอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาของกิ๋น (ดาขอฯงกินฯ)