หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดาก
อักษรล้านนา
ดากฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาก]
ความหมาย

น.ก้น,ฝาปิดก้น; ตาด ก็ว่า เช่น ตาดไห; เรียกดินเหนียวที่อยู่ใต้นดินดำว่า ดินดาก; เรียกน้อยโหน่งว่า บ่าดาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาก (ดากฯ)