หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซอนหลังคา
อักษรล้านนา
ซอฯรหัลฯงฅา
เทียบอักษรไทย
[ซอนหลังฅา]
ความหมาย

ก.ซ่อมแซมหลังคาที่มุงด้วยไพรคา หรือไพรพลวง (ต๋องตึง)ตรงที่รั่ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอนหลังคา (ซอฯรหัลฯงฅา)