หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋อกป๋อก
อักษรล้านนา
จัอฯกปัอฯก
เทียบอักษรไทย
[จ็อกป็อก]
ความหมาย

ว.คำเสริมท้ายคำว่า สูง แสดงลักษณะของสิ่งของขนาดกลางที่มียอดเป็นเนินสูงเด่นหรือมียอดแหลมเช่น จุ๋มปวกสูงจ๘+อกป๘+อก - จอมปลวกสูง; ถ้าขนาดเล็กใช้ จิ๋กปิ๋ก; ถ้าขนาดใหญ่ใช้ เจ๘+กเป๘+ก ว.คำเสริมท้ายคำว่า ก แสดงลักษณะของสิ่ง ล ที่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋อกป๋อก (จัอฯกปัอฯก)