หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดเข้า
อักษรล้านนา
จ฿ดฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[จดเข้า]
ความหมาย

ก.(ปาก) กินข้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดเข้า (จ฿ดฯเขั้า)