หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋กกะหลี้
อักษรล้านนา
จ฿กฯกหี้ลฯ
เทียบอักษรไทย
[จกกะหลี้]
ความหมาย

ดู...จ๋กกะหลิ้ง

ออกเสียงล้านนา
จ๋กกะหลิ้ง
อักษรล้านนา
จ฿กฯกหิ้ลฯง
เทียบอักษรไทย
[จกกะหลิ้ง]
ความหมาย

ก.จี้รักแร้,ล้วงรักแร้; จ๋กกะหลี้,จ๋กเก๊าแฮ้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กกะหลี้ (จ฿กฯกหี้ลฯ)