หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ้นๆ
อักษรล้านนา
จ้฿นฯๆ
เทียบอักษรไทย
[จ้นๆ]
ความหมาย

ว.ลักษณะการเคลื่อนที่เป็นวง หรือการหมุน เช่น ผั๋ดจ้นๆ - หมุนติ้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้นๆ (จ้฿นฯๆ)