หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๋บลางเตื้อ
อักษรล้านนา
จัปฯลางฯเทิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[จับลางเทื่อ]
ความหมาย

ว.ในบางขณะ,ในบางครั้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บลางเตื้อ (จัปฯลางฯเทิ่อฯอ)