หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ข้ามสงสาร
อักษรล้านนา
ข้ามฯส฿งฯสารฯ
เทียบอักษรไทย
[ข้ามสงสาร]
ความหมาย

ก.ข้ามพ้นจากสังสารวัฏเข้าสู่นิพพาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้ามสงสาร (ข้ามฯส฿งฯสารฯ)