หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้โข่
อักษรล้านนา
ขี้โข่
เทียบอักษรไทย
[ขี้โข่]
ความหมาย

น.ขยะ,สวะ,หยากเยื่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้โข่ (ขี้โข่)