หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้สูนฮาก
อักษรล้านนา
ขี้สูรรากฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้สูนราก]
ความหมาย

ส.รกรุงรัง,ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,สกปรกโสมม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้สูนฮาก (ขี้สูรรากฯ)