หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ต๋าแหล้
อักษรล้านนา
ขี้ตาแห้ลฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ตาแหล้]
ความหมาย

น.ไส้เดือนตัวเล็กๆ สีน้ำตาลอมแดง นิยมใช้เป็นเหยื่อตกปลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ต๋าแหล้ (ขี้ตาแห้ลฯ)