หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้คู่
อักษรล้านนา
ขี้ฅู่
เทียบอักษรไทย
[ขี้ฅู่]
ความหมาย

น.หืด,ไอกรน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้คู่ (ขี้ฅู่)