หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขั๋ดคอ
อักษรล้านนา
ขัดฯฅํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ขัดฅอ]
ความหมาย

ก.ไม่คล้อยตาม,ไม่ตกลงรอยกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋ดคอ (ขัดฯฅํอฯ)