หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขงเลือดขงหนอง
อักษรล้านนา
ข฿งฯเลิอฯดข฿งฯหนฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ขงเลือดขงหนอง]
ความหมาย

ว.ช้ำเลือดช้ำหนอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขงเลือดขงหนอง (ข฿งฯเลิอฯดข฿งฯหนฯอฯง)