หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กํ๋าผ๋อก
อักษรล้านนา
กำผัอฯก
เทียบอักษรไทย
[กำผ็อก]
ความหมาย

ก.เอามือกำสิ่งที่เป็นฝุ่นผงอย่าง ทราย แป้ง หรือสิ่งของที่เป็นชิ้นเป็นก้อนหรือเม็ดเล็กๆ อย่างข้าวสาร เป็นต้น ซัดในปริมาณน้อย; ถ้าซัดด้วยปริมาณมาก เรียก ก๋ำผุ๋ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กํ๋าผ๋อก (กำผัอฯก)