หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋ำขะนัง
อักษรล้านนา
กำขนังฯ
เทียบอักษรไทย
[กำขะนัง]
ความหมาย

ก.ขว้าง,ปา,ทิ้งโดยแรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ำขะนัง (กำขนังฯ)