หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋าสะลอง
อักษรล้านนา
กาสลอฯง
เทียบอักษรไทย
[กาสะลอง]
ความหมาย

น.ต้นปีบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋าสะลอง (กาสลอฯง)