หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋ารหลวง
อักษรล้านนา
การฯหลฯวฯง
เทียบอักษรไทย
[การหลวง]
ความหมาย

น.งานใหญ่, งานราชการ,งานที่ทางราชการสั่งให้ทำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ารหลวง (การฯหลฯวฯง)