หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋วยขี้เหยื้อ
อักษรล้านนา
กวฯยฯขี้เหิ้ยฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[กวยขี้เหยื้อ]
ความหมาย

น.กระกร้า ใส่ขยะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วยขี้เหยื้อ (กวฯยฯขี้เหิ้ยฯอฯอ)