หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊าปุ๋ดตืน
อักษรล้านนา
ค้าฯปุดทืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้าปุดทืน]
ความหมาย

ก.ค้าขายขาดทุน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊าปุ๋ดตืน (ค้าฯปุดทืนฯ)