หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้าต๋อ
อักษรล้านนา
ค่าฯตํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่าตอ]
ความหมาย

น.ค่าสัมปทานป่าไม้; ก้าหลั๋กก้าต๋อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าต๋อ (ค่าฯตํอฯ)